Dějiny staveb 2015

Dějiny staveb 2015
ISBN: 978-80-87170-44-1
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps
Obsah

Jan Anderle: Václav Klein jako průkopník metody stavebně-historického průzkumu
Václav Klein als Wegbereiter der Methode der bauhistorischen Analyse

Miroslav Plaček: Nízký zámek (dolní hrad) v Plumlově v rámci liechtenštejnských fortifikačních aktivit
Das niedrige Schloss (die untere Burg) in Plumlov im Rahmen der Liechtenstein'schen Befestigungsaktivitäten

Petr Rožmberský – Jan Anderle: Jagrhaus ve Lhotě pod Radčem. Das Jägerhaus in Lhota pod Radčem

David Tůma: Starý černínský zámek v Chudenicích – nové nálezové situace při obnově západního křídla a bývalé bašty
Das alte Czernin-Schloss in Chudenice – neue Fundlagen bei der Wiederherstellung des Westflügels und der ehemaligen Bastion

Karel Kibic ml.: Dvě středověké kostelní věže na Kolínsku. Zwei mittelalterliche Kirchtürme in der Gegend um Kolín

Dana Novotná: Raději jsa prospěšný obývat pustiny... (Dějiny fary č.p. 5 v Křeči)
Lieber nutzbringend Einöden bewohnen...(Die Geschichte der Pfarre Konskr.-Nr. 5 in Křeč)

Václav Chmelíř: Mosty v 17. století ve Městě Touškově  ve světle purkmistrovských účtů. Die Brücken in Město Touškov im Lichte der Bürgermeisterrechnungen

Jiří Varhaník: Zábradlí padacího mostu. Geländer der Fallbrücken

Alena Rákosníková: Velká sýpka hospodářského dvora Velké Horky na Mladoboleslavsku: staré pod pláštěm nového
Der große Kornspeicher des Wirtschaftshofes Velké Horky in der Gegend um Mladá Boleslav: das Alte unter dem Mantel des Neuen

Martin Váňa: Archeologický průzkum vesnic zaniklých z důvodu výstavby vodní nádrže Přísečnice. Die archäologische Untersuchung der wegen des Aufbaus des Wasserspeichers Přísečnice untergegangenen Dörfer

Zuzana Vařeková – Jiří Škabrada – Jaromír Lenoch: Skryté pasy – pročpak asi?
Versteckte Gurte – warum den wohl?

Jiří Škabrada: Dvě  poznámky k funkční výbavě historických pecí a kamen. Zwei Bemerkungen zur funktionsfähigen Ausstattung der historischen Backöfen und Öfen

Jiří Varhaník: Brána v „Plášti“ na hradě Zvíkově. Das Tor im „Mantel“ auf der Burg Zvíkov

Radim Vrla: Příspěvek k dalšímu poznání stavebního vývoje hradu Lukova. Beitrag zu der weiteren Erkenntnis der Bauentwicklung der Burg Lukov

Eva Volfová: Věž kostela sv. Petra a Pavla v Řevničově. Der Turm der Kirche St. Peter und Paul in Řevničov

Jakub Krček – Kateřina Knotová: Halbmayrův dům č.p. 32 (Příspěvek ke stavebním dějinám Mariánských Lázní)
Das Halbmayr-Haus Konskr.-Nr. 32 (Ein Beitrag zur Baugeschichte von Mariánské Lázně)

Zdeněk Procházka:Tajemství Lomikarovy hrobky v Klenčí pod Čerchovem. Das Geheimnis der Lomikar-Gruft in Klenčí pod
Čerchovem

Jan Hajšman – Petr Mikota: Plzeňské mýtnice. Pilsner Mauthäuser

Jaroslav Skopec – Vojtěch Peksa – Martin Volf: Kostel sv. Jiljí v Libyni u Lubence. Die St. Ägidiuskirche in Libyně (Libin) bei Lubenc (Lubenz)

Alžběta Kratochvílová – Martin Volf: Příspěvek k románské podobě kostela sv. Mikuláše v Boči. Ein Beitrag zur romanischen Gestalt der St. Nikolauskirche in Boč (Wotsch)

Pavel Borský – David Merta: Bývalý kanovnický dům Petrov č. 4 v Brně. Das ehemalige Kanonikerhaus Petrov Nr. 4 in Brünn

Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška: Archeologie žijící vesnice. (Poznámky ke stavu a možnostem výzkumu vesnického domu v roce 2015). Archäologie eines lebendigen Dorfes (Bemerkungen zu Stand und Möglichkeiten der Erforschung eines Dorfhauses im Jahre 2015)

Jan Štětina: Věž kostela sv. Anny v Holešově. Der Turm der Annakirche in Holešov  

Dana Běhalová: Jihomoravské opevněné kostely na přelomu 15. a 16. století. Wehrkirchen in Südmähren an der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts
216
Martin Cikán: Církevní komplex ve Vejprnicích (Shrnutí poznatků o kostele a faře se zaměřením na farní hospodářský objekt). Kirchlicher Komplex in Vejprnice (Zusammenfassung der Erkenntnisse über die Kirche und Pfarre mit Schwerpunkt auf die zu der Pfarre gehörende Wirtschaftsanlage)

Martin Stočes: Klášter Zákupy – doplnění stavebně-historického průzkumu kuchyňského křídla. Ergänzung der bauhistorischen Analyse des Küchenflügels
233
Lubomír Zeman – Jan Tajer: Městský hrad, sídelní okrsek v Ostrov. Stadtburg, Siedlungsbezirk in Ostrov / Schlackenwerth (Kreis Karlsbad)

Miroslav Kolka – Ivan Peřina: Stavební vývoj domu č.p. 15 v Lukách v kontextu vývoje roubených vesnických staveb v Podbezdězí. Bauliche Entwicklung des Hauses Nr. 15 in Luka im Kontext der Entwicklung ländlicher Blockbauten in der Region Podbezdězí

Tomáš Karel – Jakub Chaloupka: Fasády hradu Libá. Die Fassaden der Burg Liebenstein

Lucie Galusová: Asociace recentní archeologie z. s. (Kdo jsme a kam směřujeme). Die Vereinigung für rezente Archäologie, e. V. (Wer sind wir und wohin steuern wir)

Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci  se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum, Plzeň r. 2015, rozměr 210 x 297 mm, 292 s., čb, česky s německými resumé, ISBN 978-80-87170-44-1